Wat Kost Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de verzekering van je autoannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeringsmaatschappij zal je autoverzekering in de meeste gevallen binnen een maand annuleren. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je oudeautoverzekering op! Wil je de autoverzekering annuleren omdat jeverzekeringsmaatschappij eenverhoging van de premieinvoert of de voorwaarden vernieuwde,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn opzeggen.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een ongeval, maar ondermeer ook een probleem met jeautomonteur. Aan de ene kant kun je danrechtsbijstand krijgen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt gedekt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen welke type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook wanneer u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog extraverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis niet minder dan verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet betaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed, maar niet in alle schadegevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer de verzekeringnemer een gloednieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan belangrijk vindt. Zo is het een optieom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld het glas aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: wat kost autoverzekering

Scroll naar boven